Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim.

Data publikacji strony internetowej: 2007-11-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
  • Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,
  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
  • Strona nie posiada rozwiązań pozwalających uniknięcia przypadkowej aktywacji jej elementów,
  • Strona wyświetla komunikaty o stanie, na które nie jest przenoszony fokus,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek ul. Okrzei 15/9e | 22-300 Krasnystaw

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Główczewski, p.glowczewski@miastonowydwor.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 625 77 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Główczewski Paweł , p.glowczewski@miastonowydwor.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 625 77 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

W budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, przy bocznym wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Bariery architektoniczne tj. schody uniemożliwiają poruszanie się osób na wózkach po terenie Urzędu. Istnieje jednak możliwość obsługi klienta w Sali konferencyjnej na parterze. W budynku nie ma dostępnych toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Osoba pracująca na stanowisku obsługi klienta jest przeszkolona z języka migowego. Budynek główny Urzędu Miejskiego przy ul. Wejhera 3 zostanie przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Filia Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28a,  gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku filii brak jest dostępnych toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Filii wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do obu budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Gmina nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wytworzył: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Opublikował: Paweł Główczewski

Data wytworzenia: 2020-09-25

Data publikacji: 2020-09-28