Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

OGŁOSZENIE Nr 1/2010 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

1.    Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 298/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia “Programu współpracy Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2010” Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie:
a)    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2.    Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2010 r.
3.    Zasady przyznawania dotacji:
a)    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
b)    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 ze zm.) działające na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański lub na rzecz jej mieszkańców,
c)    Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264. poz. 2207),
d)    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym,
e)    Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana,
f)    Zadanie wynikające z konkursu musi dotyczyć upowszechniania kultury fizycznej i sportu, sportowej rywalizacji młodzieży i dorosłych, w tym przygotowanie kadr sportowych oraz promowanie gminy w zawodach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, stanowiącym współzawodnictwo organizowane lub prowadzone w danej dyscyplinie sportu,
4.    Na realizację wyżej wymienionego zadania w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010 zaplanowano kwotę 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych). W powyższym konkursie rozdysponowana zostanie cała kwota przeznaczona na to zadanie.
W roku 2009 Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański przekazała organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu:
a)    Ochrona i promocja zdrowia – 10.000 zł,
b)    Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 17.000 zł,
c)    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w zakresie organizacji imprez sportowych – 210.000 zł,
d)    Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 5.000 zł.
5.    Podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu lub powierzeniu realizacji zadania.
6.    Podmioty wyłonione w Konkursie są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy z budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.
7.    Do oferty składanej przez podmioty należy dołączyć:
a)    aktualny odpis KRS wydany nie wcześniej niż 3 miesiące w okresie poprzedzającym termin złożenia oferty,
b)    kserokopię licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
c)    kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np: statut,
d)    oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonych lub wspartych działań,
e)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2009,
8.    Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do dnia 9 marca 2010 r. do godz. 15.00.
9.    Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego rozpatrzy złożone oferty w terminie 10 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert., biorąc pod uwagę efektywność, koszty realizacji, udział innych źródeł finansowania, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych, współpracę z innymi podmiotami i innowacyjność projektu.
10.    Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, na stronie internetowej pod adresem: www.miastonowydwor.pl w dziale BIP.
 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
Tadeusz StudzińskiWytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (5 lutego 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (5 lutego 2010, 15:05:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2140

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij