OGŁOSZENIE Nr 2/2010 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


1. Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 298/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia “Programu współpracy Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2010” Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie:
a)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
b)     ochrony i promocji zdrowia;
c)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań: do 15 grudnia 2010 r.
3. Zasady przyznawania dotacji:
a) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
b) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon­tariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 ze zm.) działające na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański lub na rzecz jej mieszkańców,
c) Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264. poz. 2207),
d) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym,
e) Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana,
f) Zadanie wynikające z konkursu musi dotyczyć (jednego z poniższych zagadnień)
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
4. Na realizację wyżej wymienionych zadań w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010 zaplanowano kwotę 37.000 zł (trzydzieści siedem tysięcy złotych), w tym na realizację zadań dotyczących:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 17.000 zł
b) ochrony i promocji zdrowia – 10.000 zł
c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 10.000 zł.
W powyższym konkursie rozdysponowana zostanie cała kwota przeznaczona na te zadania.
W roku 2009 Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański przekazała organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu:
a) Ochrona i promocja zdrowia – 10.000 zł,
b) Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 17.000 zł,
c) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w zakresie organizacji imprez sportowych – 210.000 zł,
d) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 5.000 zł.
5. Podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu lub powierzeniu realizacji zadania.
6. Podmioty wyłonione w Konkursie są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy z budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.
7. Do oferty składanej przez podmioty należy dołączyć:
a) aktualny odpis KRS wydany nie wcześniej niż 3 miesiące w okresie poprzedzającym termin złożenia oferty,
b) kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np: statut,
c) oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonych lub wspartych działań,
d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2009,
8. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do dnia 23 marca 2010 r. do godz. 15.00.
9. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego rozpatrzy złożone oferty w terminie 10 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert., biorąc pod uwagę efektywność, koszty realizacji, udział innych źródeł finansowania, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych, współpracę z innymi podmiotami i innowacyjność projektu.
10.     Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, na stronie internetowej pod adresem: www.miastonowydwor.pl w dziale BIP.
 

Wytworzył: Burmistrz Tadeusz Studziński (18 lutego 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (18 lutego 2010, 14:46:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij