Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański


Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1)

Załączniki:

1. Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 )
2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 3 )
3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

a) kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
b) kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.

Forma załatwienia

Wpis do ewidencji.

Przewidywany termin załatwienia

Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.),


2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

Dostępność procedury

1. pokój 20 w Urzędzie Miejskim
2. Strona internetowa gminy (BIP)

Uwagi

1. Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów, wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
2. Dokumentację należy złożyć:
- w sekretariacie Urzędu Miejskiego; 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.
3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu o następujących zmianach:
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
4. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.

zalacznik_nr_1.doc (40kB) word

Zalacznik_nr_2.doc (73kB) word

Zalacznik_nr_3.doc (75kB) word

UWAGA

1.                               Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 
2.                               Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

metryczka


Wytworzył: admin (7 stycznia 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (7 stycznia 2010, 09:10:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12579