Projekty uchwał na XLIII Sesję RM 16.09.2010


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję na dzień 16 września 2010 roku (czwartek) na godzinę 10.00 XLIII Sesję Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy              ul. Wejhera 3.
 
 Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
 
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.
7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na 2010 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia              w przedszkolach publicznych.
9. Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.
10. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej               w Nowym Dworze Gdańskim do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
11. Projekt uchwały w sprawie postawienia elementu małej architektury             w formie obelisku na terenie miasta.
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań         i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.
13. Informacja z przebiegu realizacji budżetu miasta i gminy za I półrocze 2010 roku.
14. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
15. Sprawy różne. 
 
projekty wrzesień 2010.pdf (81kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Górska (9 września 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (9 września 2010, 14:39:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2373