Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o konsultacjach społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowego Dworu Gdańskiego na lata 2017-2023

Nowy Dwór Gdański, dnia 20 sierpnia 2019 roku 


Ogłoszenie 


 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego 
o konsultacjach społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowego Dworu Gdańskiego  na lata 2017-2023 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje o terminie konsultacji społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowego Dworu Gdańskiego  na lata 2017-2023 
Uprawnieni do udziału w konsultacjach są: 
mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy Gminy Nowy Dwór Gdański inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze rewitalizacji; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 28 sierpnia 2019 r. do 27 września 2019 r. w formie: 
zbierania  uwag i wniosków w  formie papierowej oraz elektronicznej. Wnioski i uwagi można dostarczyć drogą elektroniczną na adres urzad@miastonowydwor.pl), lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim,                                  ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim                           od 28 sierpnia 2019 r. do 27 września 2019 r., ankietyzacji internetowej, w tym za pomocą kwestionariuszy ankiet umieszczonych na stronie internetowej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański (www.miastonowydwor.pl), spotkania konsultacyjne w dniach 18 września 2019 r. o godz. 15:00 oraz 25 września 2019 r., o godz. 15:00, które odbywać się będą na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, zbierania uwag ustnych; osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2007-2023, będącego przedmiotem konsultacji, jest Beata Rembowska oraz Bożena Kielar Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  pokój nr 23 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej: b.rembowska@miastonowydwor.pl; b.kielar@miastonowydwor.pl 
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowego Dworu Gdańskiego  na lata 2017-2023 oraz ankiety konsultacyjne dostępne będą od dnia 28 sierpnia 2019 r.: 
•  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w zakładce:  konsultacje społeczne 
• na stronie internetowej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański (www.miastonowydwor.pl):  w zakładce Projekty, 
• w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Biuro Obsługi Interesanta, w godzinach pracy urzędu. 
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. 
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska. 
  
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
Jacek Wojciech Michalski 
  

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego (20 sierpnia 2019)
Opublikował: Kamil Dyl (20 sierpnia 2019, 14:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156