Zadania publiczne


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.Dz.U.2013.594 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 
Zadania te dzielimy na własne – nadane ustawowo i zlecone – przydzielane przez władze państwowe. Zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone mogą mieć charakter obowiązkowy, jeżeli ustawy obligują gminę do ich wykonania, oraz dobrowolny.
 Art. 9. 1. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.Dz.U.2013.594 z późn. zm.) wskazuje, że „w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Art. 10. 1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej)”.
 
 
Więcej o zadaniach własnych i zleconych w odpowiednich katalogach.

metryczka


Wytworzył: Administrator (18 marca 2015)
Opublikował: Paweł Główczewski (18 marca 2015, 09:15:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2506