Tryb pracy

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.


Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
Do wewnętrznych organów Rady należą:
1)      Przewodniczący,
2)      Dwóch Wiceprzewodniczących,
3)      Komisja Rewizyjna,
4)      komisje stałe Rady i doraźne do określonych zadań powoływane odrębną uchwałą,
Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. 
 
Przewodniczący Rady organizuje i nadzoruje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady.
Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1)      określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2)      przygotowanie projektu porządku obrad,
3)      dokonanie otwarcia sesji,
4)      powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
Projekt porządku obrad powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
 
Tryb pracy Rady

1.      Komisje Rady
Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.Mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
Komisje pracują na posiedzeniach.
Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
 
Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2.      Sesje Rady Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1)      postanowienia proceduralne,
2)      deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3)      oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4)      apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5)      opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
 
Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie

metryczka


Wytworzył: administrator (29 stycznia 2008)
Opublikował: Tomasz Rudziński (29 stycznia 2008, 11:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9107