Przedmiot działania i kompetencje

Kompetencje Gminy określa ustawa o samorządzie gminnym.
 
Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz 
    przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, 
    oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
    podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego
    tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im
    składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na
    realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
    ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
    zwykłego zarządu, dotyczących:

         a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich 
            wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne
             nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać
             tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

          b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
              przez wójta,

           c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

           d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych 
               zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

           e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości 
               przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

           f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i 
              występowania z nich,

           g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

           h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych 
               jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

            i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta 
               w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie
      na  ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
       regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
       społeczności lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
      wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 
Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy;  w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.


metryczka


Wytworzył: administrator (29 stycznia 2008)
Opublikował: Tomasz Rudziński (29 stycznia 2008, 11:31:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8134